Το τμήμα λογιστικών υπηρεσιών της Computer Planet Α.Ε.Τ.Ε. στελεχώνεται από ανθρώπους που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωµένη υποστήριξη των λογιστηρίων κάθε µορφής Φορέα του Δημοσίου (ΟΤΑ  Α’ & Β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ κτλ)

Λογιστικές Υπηρεσίες Αναλυτικά:

 • Απογραφές, προσαρμογή Λογιστικών σχεδίων, έλεγχος  εγγραφών, συμφωνίες λογαριασμών, Οικονομικές Καταστάσεις Τέλους Χρήσης.
 • Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση.
 • Μελέτη δομής Φορέα, Ορισμός Κέντρων Κόστους και Σεναρίων Μερισμού, Προσδιορισμός αποτελέσματος, συμφωνία με Δημόσια και Γενική Λογιστική.
 • Σχεδιασμός διαδικασίας ορθής βεβαίωσης υποχρεωτικών και δυνητικών εσόδων.
 • Οργάνωση διαδικασιών των προμηθειών, υπόδειξη εντύπων, κατηγοριοποίηση νομοθεσίας.
 • Διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσίας, έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και των μεταβολών.
 • Λειτουργία ταμειακής υπηρεσίας, οδηγίες για βεβαίωση, είσπραξη, πληρωμή, απόδοση κρατήσεων, έλεγχο ταμειακών ροών.
 • Στατιστική επεξεργασία δεδομένων, έλεγχος των δελτίων του ΥΠΕΣΔΔΑ, του Γ.Λ.Κ. και της Ε.Σ.Υ.Ε.,
 • Οργάνωση Αποθήκης ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο, ανάπτυξη συστήματος κωδικοποίησης αποθεμάτων.
 • Κάλυψη φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων. Δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος, ΕΤΑΚ, καταστάσεις ΚΕΠΥΟ, ΦΜΥ, Ε9, φόρου προμηθευτών, ΦΠΑ.
 • Αποτύπωση ανθρώπινου δυναμικού, αναγκαίων θέσεων εργασίας, μελέτη δυνατοτήτων, κατάρτιση οργανογράμματος.