Υπηρεσίες

Μηχανογραφικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας ανήκει στο δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών της Έγκριτος Group και υποστηρίζει μηχανογραφικά το σύνολο των εφαρμογών της σε πλήθος Οργανισμών από τη στιγμή της αναγνώρισης της ανάγκης για την εγκατάσταση λογισμικού έως και την οργάνωση των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Λογιστικές Υπηρεσίες Δημοσίων Φορέων

Το τμήμα λογιστικών υπηρεσιών της e-Μέντωρ solutions ΙΚΕ στελεχώνεται από ανθρώπους που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωµένη υποστήριξη των λογιστηρίων κάθε µορφής Φορέα του Δημοσίου (ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ κτλ)

Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτική υποστήριξη και εκπαίδευση των στελεχών των φορέων σε θέματα που άπτονται της Οικονομικής και Διοικητικής Υπηρεσίας

Οικονομοτεχνικές Υπηρεσίες

Συμβολή στην κατάρτιση και τήρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας, δεικτών απόδοσης και απορροφητικότητας, έλεγχο και παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων. Ανάλυση Δυνατοτήτων και Αδυναμιών. Καινοτόμες Μελέτες Προγραμμάτων.

Λογιστικές Υπηρεσίες Ιδιωτικού τομέα

Το τμήμα λογιστικών υπηρεσιών της Computer Planet Α.Ε.Τ.Ε. στελεχώνεται από ανθρώπους που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωµένη υποστήριξη των λογιστηρίων κάθε µορφής οργανισμού και επιχείρησης.